Română

Proiecte instituţionale

Termenul executării

2011-2014

Subdiviziunile organizaţiei executoare

Sector Filosofie

Conducătorul proiectului

dr. hab. în filosofie Ana Pascaru

Obiectivele proiectului

- Identificarea cadrului axiologic în societatea bazată pe cunoaştere;

- Elucidarea criteriilor de clasificare a centrelor valorice;

- Evaluarea instrumentelor şi categoriilor cu care se operează în investigarea valorilor;

- Analiza aspectelor axiologice ale umanizării științei;

- Profilarea şi valorificarea perspectivelor de abordare conceptuală a fenomenului puterii

- Evidențierea caracterului dual al estetizării culturii;

- Elucidarea noilor tendinţe în estetica nonclasică;

- Clasificarea noilor mitologii ale contemporaneităţii.

- Nuanțarea caracterului aporetic al moralei;

- Dezvoltare modelului eticii profesionale în societatea autohtonă;

- Profilarea singularității individuale în multitudinea formelor şi structurilor axiologico-cognitive.

Activităţi planificate în anul 2013

Corelarea conceptelor în paradigma cercetării

Corelarea cadrului noțional

Extinderea și intensificarea relațiilor cu centrele de peste hotare

Testarea rezultatelor

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului în anul 2013

S-au conturat conexiunile conceptuale între modurile de abordare și prezentare a problematicii proiectului; Profilarea caracterului multidimensional al fenomenului descentralizării axiologice Stabilirea de noi parteneriate în vederea extinderii cadrului de cercetare; Prezentarea de comunicări științifice în baza rezultatelor obținute la manifestările științifice. Utilizarea rezultatelor obținute în modelarea structurii proiectului.

În baza compartimentelor proiectului s-au elaborat articole pentru reviste de specialitate naționale și internaționale și culegeri de articole în care s-au elucidat: aspecte axiologice ale umanizării științei; structura identitară între diferență și asemănare; particularitățile societății bazate pe cunoaștere, inclusiv a celei moldovenești; caracterul noilor mitologii ale contemporaneităţii; tendințe de derapare de la criteriile esteticii clasice și diseminarea particularităților fenomenului de estetizare a vieții; nuanțarea caracterului aporetic al moralei.

Rezultatele obținute au fost reflectate în cadrul Seminarului Teoretic, și a Conferinţei internaționale „Filosofia și perspectiva umană” ediția a XI-a.

Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2013

Articole în reviste editate în străinătate (cu indicația tipului revistei):

PASCARU A. Beyond contemporary society: a socio-philosophical approach. În: AGATOS An international revuew of the Humanities and Social Sciences. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza a. Volume4, Issue, 20013, Nr.1,p.126-136. ISSN2069-1025 e-ISSN2248-1446 ISSN-L2069-1025

Articole în reviste științifice (Categoria B):

BOBÎNĂ GH. Perceperea operei lui Dimitrie și Antioh Cantemir în Germania sec. XVIII. În: Akademos. Revistă de știință,inovare, cultură și artă. Chișinău 2012. - Nr.4. - P.135-139. ISSN1857-0461.

CIOBANU R.. Perspective interdisciplinare asupra valorii comunicării juridice în aplicarea dreptului. Revista de Filosofie, Sociologie şi Știinţe Politice. - 2013. - Nr.3.- ISSN1857-2294.

PASCARU A. Corelația dintre civilizațional-cultural în societatea bazată pe cunoaștere. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2013, 2(162), pp.7-16

PASCARU A. O axiologie a moștenirii în societate Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2013, 3(163), pp.7-16

Articole în culegeri editate în străinătate:

CIOBANU R. Contribuţia sinergeticii la valorificarea caracterului interdisciplinar al dreptului. În Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2012, p. 69-87

COSMESCU Al. Imanența radicală a sinelui la Michel Henry. În: Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii și cercetări. Tomul XVII. Coord.C.S.I dr. A. Guduman. Cluj-Napoca: Editura ARGONAUT, 2012, pp. 453-458

PASCARU A. Descentralizarea axiologică în condițiile societății contemporane. În: Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii și cercetări. Tomul XVII. Coord.C.S.I dr. A. Guduman. Cluj-Napoca: Editura ARGONAUT, 2012. pp.511-519. ISBN 978-973-109-393-2

PERCIUN A. Specificul convențional al semnului iconic. În: Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii și cercetări. Tomul XVII. Cluj-Napoca: Argonaut, 2012. p. 459-574. 1,75 c.a. ISBN 978-973-109-393-2.

Articole în culegeri științifice:

BOBÎNĂ Gh. Cunoașterea științifică și comunicarea din perspectiva filosofiei științei. În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. p.5-10, Chișinău: Biotehdesign, - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4

BOBÎNĂ Gh. Știința și valorile umanismului. În: Europenizarea: fațetele procesului. Simpozionul științific ”Interferențe tehnico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, IIEȘP. Chișinău: Editura Sirius, 2013, p.59-67. ISBN978-9975-57-064-0

BODEAN N. Rolul vectorilor identitari în societatea contemporană // În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Chișinău: Biotehdesign, - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4 pag.91 - 100

CIOBANU R.. Interferenţe teoretico-practice asupra răspunderii. În: Europenizarea: fațetele procesului. Simpozionul științific ”Interferențe tehnico-practice în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”, IIEȘP. Chișinău: Editura Sirius, 2013, p.59-67. ISBN 978-9975-57-064-0

CIOBANU R.. Toleranța: factor de consolidare a sistemului juridic și a echilibrului social. În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Chișinău: Biotehdesign, - 2013. P.75-83. ISBN978-9975-4122-5-4

CIOBANU R.. Valorificarea caracterului pragmatic al comunicării juridice. În materialele The 37 ARA Congress: - Modernism and Progress in Arts and Sciences. Chişinău – 2013. P. 108-113. ISBN 978-2-553-01662-2.

CIOBANU R.. Valorificarea rolului principiului responsabilității în reglementarea acțiunii umane. În materialele Conferinței internaționale științifico-practice „Cinci ani de la crearea Mecanismului național de Prevenire a Torturii în RM”. Chișinău 2013, p.133-148. ISBN 978-9975-66-355-7

COSMESCU AL. Distanța fenomenologică și constituirea alterității. În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Chișinău: Biotehdesign, - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4, p.79-84 ISBN 978-9975-75-644-0

PASCARU A. Considerații axiologice privind pregătirea universitară din RM. În: Relațiile internaționale-domeniu specific de activitate intelectuală. Contribuția instituțiilor de profil. Materialele conferinței științifico-practice internaționale consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, 2 aprilie 2013. Sub red. prof. univ. Valentin Beniuc. Chişinău: Editura Print-Caro, 2013,pp.73-80. ISBN 978-9975-56-0 90-0.

PASCARU A. Hermeneutica descentralizării. În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Chișinău: Biotehdesign, - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4 (0,7c.a.) p.11-15

PASCARU A. Filosofia libertății în societatea cunoașterii. În: Dialogul civilizațiilor:etică, educație, libertate și responsabilitate întro lume în schimbare (0,4c.a.)

PASCARU A. O hermeneutică a securității societății. În: Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei: Culegere de articole ştiinţifice cu participare internațională. Vol. III. Sub red. prof. univ. T.N.Ţîrdea. Chişinău: Editura Print-Caro, 2013, p.127-130. ISBN 978-9975-56-043-6

PERCIUN A. Construcția demersului axiologic din perspectiva autosemnficării. În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. Chișinău: Biotehdesign, - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4 pag. 85-90

TROIANOWSKI L. Homo globalis: Prezențe valențiale ale universului social-spiritual. În Filosofia și perspectiva umană. Materialele Conferinței științifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiembrie 2012, IIEȘP. p.57-65, Chișinău: Biotehdesign, - 2013. ISBN978-9975-4122-5-4

TROIANOWSKI L. Impactul globalizării asupra orizontului spiritual al omului. Problema Omului în filosofie și economie aspect metodologice,epistemologice și axiologice. ASEM. Catedra de Filosofie și politologie.-Chișinău2013. p.73-83.

TROIANOWSKI L. Omul în contextual imixtiunii valorice a globalizării. Europenizarea:fațetele procesului. IIEȘP al AȘM.- Chișinău, 2013.p.257-268. ISBN 978 9975-57-064-0

Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în 2013

Acumulările informaționale specifice procesului investigațional pe perioada indicată au facilitat explicitatea conexiunilor conceptuale a descentralizării axiologice în contextul în care modurile de abordare facilitează accesul la rezultatele științifico-aplicative al membrilor comunității, indiferent de gradul lor de educație. Pe de altă parte, au fost relevate cunoașterea insuficientă a cadrului în care are loc fructificarea rezultatelor obținute și impactul acestora asupra condiției umane; proximitatea societății bazată pe cunoaștere în societate, în funcție de statutul acesteia pe cupola civilizațională: stabilă, instabilă, în curs de dezvoltare sau de devenire a unei părți într-un întreg(cazul cele moldovenești); certitudinea apariției de noi centre valorice care încearcă să se impună, fie utilizând oportunitățile existente, fie doar prin intermediul virtualului, a centrelor recunoscute și care deopotrivă se produc în spațiul societății contemporane.

Rezultatele parțial se regăsesc în: 37 articole științifice (20 proiect, 3 electronice), 38 comunicări științifice, 13 cursuri universitare. Popularizarea rezultatelor s-a efectuat în 9 intervenții în mass-media.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC