Română

Anuarul Institutului de Istorie


CUPRINS


I. STUDII ŞI DOCUMENTE DE ISTORIE MEDIEVALĂ

Valentina EŞANU

Raporturile dintre domn şi marea boierime (sec. XIV-XV). Interpretări ale sintagmei „…şi a copiilor lui” din documentele oficiale

Andrei EŞANU

Cartea est-slava în Ţarile Române în sec. XV-XVI

Ion CHIRTOAGĂ

Basarabia de la sud de Codri. Unele probleme controversate

Eugen CERNENCHI

Un document tătar privitor la revenirea lui Alexandru Lăpuşneanu la domnie (1563-1564)

Valentin CONSTANTINOV

Câteva informaţii cu privire la istoria românilor păstrate în fondul Extranea IX. Polen de la Riksarkivet din Stokholm (Suedia)

Sergiu TABUNCIC

Campania poloneză de la Prut din anul 1620. Localităţi şi locuri străbătute în cursul expediţiei

Sergiu BACALOV

Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc al Opreştilor (Oprea)

Alexandru FURTUNĂ

Populaţia satului şi târgului Teleneşti (sfârşitul sec. XVIII – începutul sec. XX)

Igor CERETEU

Biblioteca mănăstirii Hârbovăţ. Reconstituire 

II. TERITORII ROMÂNEŞTI ÎNSTRĂINATE: BASARABIA ŞI BUCOVINA ÎN SEC. XIX – ÎNCEPUTUL SEC. XX

Vlad MISCHEVCA

Anul 1812 – prin prisma diplomaţiei

Andrei EMILCIUC

Orientarea înspre piaţa externă a producţiei de cereale în Basarabia şi guberniile sud-vestice ale Imperiului Rus: factori şi mecanisme (1812-1853)

Dinu POŞTARENCU

Neamul Străjescu din Basarabia

Constantin UNGUREANU

Liceele pentru fete din Bucovina

Gheorghe NEGRU

Culisele publicării ziarului „Moldovanul”. Corespondenţa secretă a guvernatorului Basarabiei cu înalţi demnitari ai Imperiului Rus (1906-1908)

III. BASARABIA, RASSM ŞI RSSM

Nicolae ENCIU

Сonsideraţii privind structura socioprofesională a populaţiei Basarabiei interbelice

Natalia MAFTEUŢA

Aspecte ale managementului şcolar din Basarabia în perioada interbelică

Nicolae FUŞTEI

Folosirea resurselor administrative în lupta cu religia în RASSM şi RSSM

Ştefan BOLDIŞOR

RSSM, rezultat al unei tranzacţii sau al unei conjuncturi internaţionale nefaste

Pavel MORARU

Monitorizarea poliţienească a activităţii naţionaliştilor ucraineni în Basarabia (1941-1944)

IV. EVOLUŢII POSTBELICE

Gheorghe NICOLAEV

Destinul monumentelor de cult religios din RSS Moldovenească (anii 1940-1990)

Marius TĂRÂŢĂ

Avatarurile satelor nord-bucovinene în anii 1944-1945. Publicistică, memorii, interviuri

Mariana BAGRIN

Activitatea ziarelor din RSSM între anii 1950 – 1956 prin prisma documentelor Secţiei Propagandă şi Agitaţie a CC a PC (b) din Moldova

Elena NEGRU

Schimburile culturale între RSS Moldovenească şi România (anii 60 -70 ai sec. XX)

Ruslana GROSU, Tatiana SURU

Tentative de integrare economică a statelor arabe: între proiecte şi realizări

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC