Română

Proiecte instituţionale

Pagina 6 din 15 Toate paginile

Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2011

Culegeri de studii şi documente:

NEGRU, Gh., CONSTANTIN, I., NEGREI, I. Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia, cuvânt înainte : prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, 402 pagini, ISBN 978 – 606-8337-01-J.

Articole în reviste editate în străinătate:

POPOVSCHI V. Sfatul Ţării apără integritatea Basarabiei, limba română şi pe deputaţi. Magazin istoric, serie nouă. Bucureşti, 2011, nr. 3 (528), p. 5-8. ISSN-0541-88IX.

POŞTARENCU D. Ion Nistor la Chişinău (1918). Glasul Bucovinei, 2010, nr. 4, p. 40-53, ISSN 122-5606.

POŞTARENCU D. Arhimandritul Augustin Bragă. Chronos. Revistă de istorie. Iaşi, 2011, nr. 1-2, p. 30-31. ISSN 1584-434X.

UNGUREANU C. Toponimia Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-lea conform Cadastrului Franciscan (districtul Rădăuţi). Analele Bucovinei, anul XVII, nr. 1. București. 2010, p. 187-204. ISSN 1221-9975.

UNGUREANU C. Die Bevölkerung der Bukowina (von Besetzung im Jahr 1774 bis zur Revolution 1848 - Populaţia Bucovinei, de la ocuparea, în anul 1774, până la revoluţia din 1848. Romanian Journal of Population Studies, Cluj, 2011, Vol.V, Nr.1, p.117-143. ISSN1643-5998

VARTA I. 1812. Basarabia răpită. Magazin istoric, Bucureşti, 2011,nr. 12, p.46-49. ISSN 0541-88 IX.

Articole în culegeri din străinătate :

EŢCO Diana. Duhovnaia jizni bessrabskih rumin v pervoi polovine deveatnadtzatogo veca. Naukove tovaristvo studentov ta aspirantov. Shevchenkovskaia vesna, 2011, Kiiev, p.243-255. ISBN

POŞTARENCU D. Date inedite din biografia lui Constantin Stere. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 38-59. ISBN 978-973-37-1526-9.

POŞTARENCU D. Protestul consulului român de la Ismail vizavi de sărbătorirea centenarului anexării Basarabiei la Imperiul Rus. Românii din afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, civilizaţie, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2011, p. 78-79. ASSN 2069-4938.

POŞTARENCU D. Exodul populaţiei României în Rusia în timpul Primului Război Mondial. În: Confluenţe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX. Coord Cătălin Turliuc şi Dumitru Ivănescu, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 59-87. ISBN 978-973-37-1526-9.

VARTA I. Mişcarea naţională a românilor basarabeni în timpul domniei lui Carol I. Cultură, politică şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la Proclamarea Regatului României. Coord.: Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor. Iaşi, 2011, p. 93-119. ISBN 978-973-152-224-1.

VARTA I. Prestaţia Diplomaţilor ruşi acreditaţi în Principatele Române în perioada falsificării alegerilor în Adunarea ad-hoc de la Iaşi. 1857. Contribuţii documentare. Diplomaţia şi destine diplomatice în lumea românească. Coord. Paul Nistru, Adrian-Bogdan Ceobanu. Târgovişte, 2011. p. 329-369. ISBN 978-606-537-074-6.

Articole în reviste naţionale:

Categoria B.

POŞTARENCU D. Pledarea nobilimii basarabene pentru studierea limbii române în instituţiile de învăţământ din provincie. Tyragetia. Serie nouă, 2011, vol. V [XX], nr. 2, p. 235-244. ISSN 1857-0240

VARTA I., Un prim manifest de la 1864 contra unei eventuale reîntregiri a Basarabiei cu România. Tyragetia, Seria nouă, 2011, vol. V (XX), nr. 2, p. 283-295. ISSN 1857-0240.

Categoria C.

EŢCO Diana .Unele aspecte si probleme ale instruirii teologice din Basarabia (a doua jumatate a sec. al XIX-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, p.174-181. IISN 1857-2022.

EŢCO Diana Unele consideraţii privind înfiinţarea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia si a şcolilor primare parohiale conform regulamentului din 1836. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr.3-4, p.129-141. IISN 1857-2022.

POŞTARENCU D. Dinamica populaţiei urbane a Basarabiei (1850 – începutul secolului al XX-lea). Revista de istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, p. 83-101. IISN 1857-2022.

POŞTARENCU D. Iorgu Tudor memorialist. Revista de istorie a Moldovei, 2011, nr. 1-2, p. 150-167. ISSN 1857-2022.

UNGUREANU C. Cadastrul austriac din Bucovina. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2011, nr. 1-2p. 44-57. ISSN 1857-2022.

Articole în alte reviste naţionale:

POPOVSCHI, V. Aspecte puţin cunoscute ale activităţii Sfatului Ţării. ProMemoria Revistă a Institutului de Istorie Socială. 2011, volumul I., nr. 1-2, p. 205-220. ISSN 1857-3843.

POPOVSCHI V. Biroul de organizare a Sfatului Ţării. Partea II. Destin românesc. 2011, nr. 1, p. 65-84. ISSN 1857-1964.

POŞTARENCU D. Aspecte ale activităţii politice a lui Vasile Laşcu (Laşcov) în anii 1917-1918. Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. 2011,vol. I, nr. 1-2, p. 278-280. ISSN 1857-3843.

UNGUREANU, C.Populaţia din teritoriul actualei regiuni Cernăuţi (sec. XIX – înc. sec. XX. Destin Românesc. 2011.nr. 2 p. 86-108. ISSN-1857-1964.

UNGUREANU, C. Populaţia din teritoriul actualei Regiuni Cernăuţi (1918-1940). Destin Românesc. 2011,nr. 3, p. 57-76. ISSN-1857-1964.

VARTA, I. Falsificarea istoriei moderne a Principatului Moldovei şi a Basarabiei în paginile tezei de doctor în istorie a lui Victor Stepaniuc. Destin Românesc. 2011, nr. 1, pag. 9-29.ISSN-1857-1964.

VARTA I. Mostre de plagiat în teza de doctor în istorie a lui Victor Stepaniuc. Destin Românesc, 2011, nr. 2. ISSN-1857-1964.

VARTA, Tatiana. Tendinţe de rusificare a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului şi rezistenţa faţă de atare politici în timpul arhipăstoriei lui Dimitrie Sulima şi Irinarh Popov (1821-1858). Promemoria. Revista Institutului Istorie Socială. 2011, vol. 1, nr. 1-2, 82-104. ISSN 1857-3843.

Articole în culegeri naţionale:

POPOVSCHI V. Din activitatea Sfatului Ţării. În: In Honorem Ion Şişcanu. Studii de istoria românilor. Cahul, 2011, p. 137-143. ISBN 978-9975-914-93-6.

UNGUREANU C. Învăţământul din Bucovina la începutul sec. al XX-lea. În: In honorem Ion Şişcanu, Cahul, 2011, p. 93-111. ISBN 978-9975-914-93-6.

Recenzii:

UNGUREANU C. Kurt Scharr, Die Landschaft Bukowina. Das Werden einer Region an der Peripherie 1774-1918, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2010, 396 p. Destin Românesc, 2011, nr. 1, p. 161-164, (0,2 c.a.). ISSN 1857-1964.

RSS
Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC