Română

Proiecte instituţionale

Obiectivele proiectului
Subdiviziunile organizaţiei executoare
Activităţi planificate în anul 2011
Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2011
Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2011
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2011
Activităţi planificate în anul 2012
Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2012
Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2012
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2012
Activităţi planificate în anul 2013
Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2013
Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2013
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2013
Toate paginile

Obiectivele proiectului

Investigarea unor probleme majore din istoria Basarabiei, precum ar fi evoluţiile administrative, sociale, culturale, religioase şi politice din acest teritoriu aflat sub administraţie rusească. Vor fi elucidate multiplele procese social-politice şi culturale care s-au desfăşurat în partea de răsărit a Principatului Moldovei, încorporat Imperiului rus.

Prin intermediul câtorva volume de documente, vor fi  incluse în circuitul ştiinţific documente, în mare parte inedite, cu referire la acest spectru de obiective, identificate şi selectate din arhivele din  Federaţia Rusă, Franţa, Ucraina, România şi Republica Moldova.

Vor fi elaborate şapte studii  monografice şi patru volume de documente inedite din arhivele Federaţiei Ruse, Franţei, României, Ucrainei şi Republicii Moldova.


Subdiviziunile organizaţiei executoare

Secţia Istorie Modernă


Activităţi planificate în anul 2011

-studierea literaturii, munca de investigaţie în arhive şi depistarea documentelor referitoare la tematica de cercetare


Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2011

În baza unui corpus important de documente, în mare parte, inedite:

- a fost realizată o reinterpretare, cu elemente noi, a aşa-numitei autonomii a Basarabiei în componenţa Imperiului Rus;

- a fost realizat un studiu cu elucidarea unor aspecte necunoscute, dedicat presei periodice de limbă română din Basarabia în perioada primei revoluţii ruse (1905-1907);

- a fost realizat un studiu amplu şi bine documentat despre evoluţiile învăţământului secundar în Bucovina, aflată sub ocupaţie imperială austriacă;

- au fost elaborate două compartimente istoriografice referitoare la evoluţiile socio-culturale ale clerului basarabean în perioada 1812-1918 şi ale evoluţiilor demografice în spaţiul rural;

- a fost elucidat un aspect necunoscut din istoria Sfatului Ţării: două proiecte de constituţie ale Republicii Democratice Moldoveneşti


Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2011

Culegeri de studii şi documente:

NEGRU, Gh., CONSTANTIN, I., NEGREI, I. Ioan Pelivan – părinte al mişcării naţionale din Basarabia, cuvânt înainte : prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011, 402 pagini, ISBN 978 – 606-8337-01-J.

Articole în reviste editate în străinătate:

POPOVSCHI V. Sfatul Ţării apără integritatea Basarabiei, limba română şi pe deputaţi. Magazin istoric, serie nouă. Bucureşti, 2011, nr. 3 (528), p. 5-8. ISSN-0541-88IX.

POŞTARENCU D. Ion Nistor la Chişinău (1918). Glasul Bucovinei, 2010, nr. 4, p. 40-53, ISSN 122-5606.

POŞTARENCU D. Arhimandritul Augustin Bragă. Chronos. Revistă de istorie. Iaşi, 2011, nr. 1-2, p. 30-31. ISSN 1584-434X.

UNGUREANU C. Toponimia Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-lea conform Cadastrului Franciscan (districtul Rădăuţi). Analele Bucovinei, anul XVII, nr. 1. București. 2010, p. 187-204. ISSN 1221-9975.

UNGUREANU C. Die Bevölkerung der Bukowina (von Besetzung im Jahr 1774 bis zur Revolution 1848 - Populaţia Bucovinei, de la ocuparea, în anul 1774, până la revoluţia din 1848. Romanian Journal of Population Studies, Cluj, 2011, Vol.V, Nr.1, p.117-143. ISSN1643-5998

VARTA I. 1812. Basarabia răpită. Magazin istoric, Bucureşti, 2011,nr. 12, p.46-49. ISSN 0541-88 IX.

Articole în culegeri din străinătate :

EŢCO Diana. Duhovnaia jizni bessrabskih rumin v pervoi polovine deveatnadtzatogo veca. Naukove tovaristvo studentov ta aspirantov. Shevchenkovskaia vesna, 2011, Kiiev, p.243-255. ISBN

POŞTARENCU D. Date inedite din biografia lui Constantin Stere. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 38-59. ISBN 978-973-37-1526-9.

POŞTARENCU D. Protestul consulului român de la Ismail vizavi de sărbătorirea centenarului anexării Basarabiei la Imperiul Rus. Românii din afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, civilizaţie, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2011, p. 78-79. ASSN 2069-4938.

POŞTARENCU D. Exodul populaţiei României în Rusia în timpul Primului Război Mondial. În: Confluenţe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX. Coord Cătălin Turliuc şi Dumitru Ivănescu, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 59-87. ISBN 978-973-37-1526-9.

VARTA I. Mişcarea naţională a românilor basarabeni în timpul domniei lui Carol I. Cultură, politică şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la Proclamarea Regatului României. Coord.: Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor. Iaşi, 2011, p. 93-119. ISBN 978-973-152-224-1.

VARTA I. Prestaţia Diplomaţilor ruşi acreditaţi în Principatele Române în perioada falsificării alegerilor în Adunarea ad-hoc de la Iaşi. 1857. Contribuţii documentare. Diplomaţia şi destine diplomatice în lumea românească. Coord. Paul Nistru, Adrian-Bogdan Ceobanu. Târgovişte, 2011. p. 329-369. ISBN 978-606-537-074-6.

Articole în reviste naţionale:

Categoria B.

POŞTARENCU D. Pledarea nobilimii basarabene pentru studierea limbii române în instituţiile de învăţământ din provincie. Tyragetia. Serie nouă, 2011, vol. V [XX], nr. 2, p. 235-244. ISSN 1857-0240

VARTA I., Un prim manifest de la 1864 contra unei eventuale reîntregiri a Basarabiei cu România. Tyragetia, Seria nouă, 2011, vol. V (XX), nr. 2, p. 283-295. ISSN 1857-0240.

Categoria C.

EŢCO Diana .Unele aspecte si probleme ale instruirii teologice din Basarabia (a doua jumatate a sec. al XIX-lea. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr. 2, p.174-181. IISN 1857-2022.

EŢCO Diana Unele consideraţii privind înfiinţarea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia si a şcolilor primare parohiale conform regulamentului din 1836. Revista de Istorie a Moldovei. 2010, nr.3-4, p.129-141. IISN 1857-2022.

POŞTARENCU D. Dinamica populaţiei urbane a Basarabiei (1850 – începutul secolului al XX-lea). Revista de istorie a Moldovei, 2010, nr. 1, p. 83-101. IISN 1857-2022.

POŞTARENCU D. Iorgu Tudor memorialist. Revista de istorie a Moldovei, 2011, nr. 1-2, p. 150-167. ISSN 1857-2022.

UNGUREANU C. Cadastrul austriac din Bucovina. Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2011, nr. 1-2p. 44-57. ISSN 1857-2022.

Articole în alte reviste naţionale:

POPOVSCHI, V. Aspecte puţin cunoscute ale activităţii Sfatului Ţării. ProMemoria Revistă a Institutului de Istorie Socială. 2011, volumul I., nr. 1-2, p. 205-220. ISSN 1857-3843.

POPOVSCHI V. Biroul de organizare a Sfatului Ţării. Partea II. Destin românesc. 2011, nr. 1, p. 65-84. ISSN 1857-1964.

POŞTARENCU D. Aspecte ale activităţii politice a lui Vasile Laşcu (Laşcov) în anii 1917-1918. Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. 2011,vol. I, nr. 1-2, p. 278-280. ISSN 1857-3843.

UNGUREANU, C.Populaţia din teritoriul actualei regiuni Cernăuţi (sec. XIX – înc. sec. XX. Destin Românesc. 2011.nr. 2 p. 86-108. ISSN-1857-1964.

UNGUREANU, C. Populaţia din teritoriul actualei Regiuni Cernăuţi (1918-1940). Destin Românesc. 2011,nr. 3, p. 57-76. ISSN-1857-1964.

VARTA, I. Falsificarea istoriei moderne a Principatului Moldovei şi a Basarabiei în paginile tezei de doctor în istorie a lui Victor Stepaniuc. Destin Românesc. 2011, nr. 1, pag. 9-29.ISSN-1857-1964.

VARTA I. Mostre de plagiat în teza de doctor în istorie a lui Victor Stepaniuc. Destin Românesc, 2011, nr. 2. ISSN-1857-1964.

VARTA, Tatiana. Tendinţe de rusificare a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului şi rezistenţa faţă de atare politici în timpul arhipăstoriei lui Dimitrie Sulima şi Irinarh Popov (1821-1858). Promemoria. Revista Institutului Istorie Socială. 2011, vol. 1, nr. 1-2, 82-104. ISSN 1857-3843.

Articole în culegeri naţionale:

POPOVSCHI V. Din activitatea Sfatului Ţării. În: In Honorem Ion Şişcanu. Studii de istoria românilor. Cahul, 2011, p. 137-143. ISBN 978-9975-914-93-6.

UNGUREANU C. Învăţământul din Bucovina la începutul sec. al XX-lea. În: In honorem Ion Şişcanu, Cahul, 2011, p. 93-111. ISBN 978-9975-914-93-6.

Recenzii:

UNGUREANU C. Kurt Scharr, Die Landschaft Bukowina. Das Werden einer Region an der Peripherie 1774-1918, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2010, 396 p. Destin Românesc, 2011, nr. 1, p. 161-164, (0,2 c.a.). ISSN 1857-1964.


Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2011

Rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul acestui proiect de către membrii lui reprezintă o abordare modernă a unei tematici puţin sau deloc elucidată în istoriografia românească. În procesul cercetărilor, membrii proiectului au căutat să utilizeze cele mai moderne metode de investigare pentru scrierea compartimentelor de plan. Rezultatele muncii efectuate pe durata acestui an vor putea fi exploatate în cadrul elaborării unor cursuri de prelegeri universitare. Cercetările efectuate constituie o pistă favorabilă pentru extinderea arealului de investigaţie şi pentru aprofundarea elucidării multiplelor aspecte din cadrul proiectului instituţional. Pe durata primului an au fost înregistrate performanţe în reevaluarea unor probleme cardinale din istoria Basarabiei cum ar fi: semnificaţia regimului autonom al Basarabiei în perioada 1812-1828, fiind combătute unele clişee ale istoriografiei sovietice în abordarea acestei problematici, evoluţiile demografice în spaţiul rural al Basarabiei în perioada ocupaţiei imperiale ruse, temă deloc cercetată până în prezent în istoriografia românească; o interpretare inedită a evoluţiilor social-culturale în sânul clerului ortodox basarabean, publicistica basarabeană românească ca formă de manifestare şi rezistenţă a mişcării naţionale a românilor basarabeni sub ocupaţie rusă.


Activităţi planificate în anul 2012

Cercetarea politicii Imperiului Rus în domeniul administrativ-juridic şi lingvistic din Basarabia în anii 1812-1918; a evoluţiei  vieţii spirituale din această provincie; a statutului social-economic al clerului ortodox; dinamicii populaţiei rurale; a autonomiei provizorii a Basarabiei în perioada 27 martie – 27 noiembrie 1918;  a învăţământului secundar din Bucovina în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea


Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2012

A fost studiat sistemul de autonomie provizorie şi limitată a Basarabiei sub dominaţia ţaristă în anii 1812-1828, evoluţia sistemului administrativ şi legislativ de la autonomie la sistemul administrativ de tip gubernial rus. A fost elucidată lupta nobilimii Basarabiei pentru păstrarea autonomiei şi a legilor şi obiceiurilor locale, împotriva introducerii în Basarabia a legislaţiei ruse. Au fost clarificate premizele şi cauzele care au condus la lichidarea autonomiei Basarabiei.

De asemenea, au fost evidenţiate particularităţile politicii naţionale a Imperiului Rus în Basarabia, ,,cedările tactice” iniţiale în domeniul administrativ - juridic şi lingvistic şi intensificarea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a politicii de rusificare. Cercetările au clarificat când şi de ce s-a modificat politica naţională şi cultural-lingvistică a Imperiului Rus în Basarabia şi care a fost impactul ,,cazului Doncev” asupra acestei politici. Cum a debutat şi a evoluat procesul de anulare a predării limbii române la Gimnaziul din Chişinău şi în şcolile judeţene. Care a fost situaţia şcolilor şi a elevilor români în şcolile ruseşti din Basarabia.

A fost analizat statutul social şi situaţia materială a clerului ortodox din Basarabia în perioada modernă, fiind clarificată evoluţia proprietăţii funciare a parohiilor, activitatea asociaţiilor de ajutorare a orfanilor şi văduvelor reprezentanţilor clerului, a caselor de împrumut etc.

A fost reflectată atmosfera social-politică tensionată din Basarabia în perioada 27 martie - 27 noiembrie 1918, componenţa comisiei agrare a Sfatului Ţării, prevederile proiectului de lege agrară (9 capitole şi 74 de articole).


Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2012

Monografii:

1.CONSTANTIN, I.;  Ion NEGREI, Gheorghe NEGRU, Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia,Ediţia a II-a, revăzută şi completată. Cuvânt înainte de Corneliu-Mihai Lungu. Postfaţă de Eugenia Danu. Editura „Notograf Prim”, Chişinău, 2012, 416 p., ISBN 978-9975-4339- 0-7.

2. POȘTARENCU, D.; Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă. Ch.: CEP USM, 2012. 546 p. ISBN 978-9975-71-322-1.

Culegeri de studii şi documente:

Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţie militară rusă (1806-1812), alcăt.: Alexei AGACHI, Ion VARTA, şi al., Litera, Chişinău, 2012, 488 pagini, ISBN 978-9975-74-304-4.

Ion NEGREI, Ion ŞIŞCANU, Basarabia. Mărturii documentare (1812-2012). Selecţie de documente şi studii. Argument de Dragoş-Cristian Căldăraru şi Ion Negrei, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, Galaţi, 2012, 160 p., ISBN 978-606-93040-3-7.

GHEORGHE NEGRU, Limba română şi politica de rusificare în Basarabia. Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2011, nr. 5- 6, 183 pagini, ISSN 1857-1964.

Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012, 646 p. ISBN 978-606-8337-39-5.

ION VARTA, TATIANA VARTA, Istoria Bibliotecii Naţionale din Chişinău în documente de arhivă. Studiu şi documente, Chişinău, 2012, 364 pagini, ISBN 978-9975-4368-6-1.

Articole în reviste editate în străinătate:

VALERIU POPOVSCHI, Sfatul Ţării. Magazin istoric, serie nouă, Bucureşti, 2012, nr. 3 (540), p. 10-12, ISSN 0541-88IX.

VALERIU POPOVSCHI. Anul 1917 în Basarabia: lupta pentru revenirea la limba română.  Historia (Bucureşti), 2012, nr. 125, p. 56-59, ISSN 1582-7968.

DINU POŞTARENCU, Cogălnicenii şi Basarabia. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi,Junimea, Iaşi,  2011, p. 91-98, ISSN: 2066-7469.

DINU POŞTARENCU, De la Războiul nordic la Războiul ruso-otoman din 1711.  History & Politics”, 2011, nr. 2, p. 6-14, ISSN 1857-4076.

DINU POŞTARENCU, O lucrare despre enigmele Războiului ruso-otoman din 1710-171. History & Politics, 2011, nr. 2, p. 193-195, ISSN 1857-4076 .

DINU POŞTARENCU, Populaţia Basarabiei în perioada ţaristă.  Historia, nr. 125, mai 2012, p. 42-45, ISSN 1582-7968.

ION VARTA, Primii ani sub stăpânire rusească, Magazin istoric, nr. 1, 2012,  p. 8-13 ISSN 0541-88IX

ION VARTA, Se schimbă foaia (Suprimarea autonomiei Basarabiei şi accelerarea politicii de deznaţionalizare a Basarabiei), Magazin istoric, nr. 2,  2012, p. 67-70, ISSN 0541-88IX

ION VARTA, ,,Fericire” să te privegheze ochiul ţarului”, Magazin istoric, nr. 3, 2012, p. 5- ISSN 0541-88IX

ION VARTA, Unirea cea mică şi speranţa cea mare, Magazin istoric, nr 4, 2012, p. 10-13, ISSN

ION VARTA, Slova interzisă, Magazin istoric, nr. 5, 2012, p. 10-14, ISSN0541-88IX

Articole în culegeri din străinătate :

DINU POŞTARENCU, Revendicarea dreptului la limba română, în 1814, de către opoziţia boierească basarabeană, în: Românii din afara graniţelor ţării. România – Moldova – Ucraina – împreună spre Europa, Junimea, Iaşi, 2011, p. 183-195, ISBN 978-973-37-1574-0.

VARTA TATIANA, The Russian diplomacy and the lands of the dedicated abbeys of  the Romanian Principalities (1856-1858),  în European  and Romanian Diplomacy from Cabinet Diplomacy 19 th century, Publisching hause “BIT”, Trieste, Italy; the Publisching hause of University of Iasi, Romania,  2012, p. 230-235, ISBN .

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia Bucovinei conform recensămintelor din anii 1880-1910, în Dilemele conveţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), volum coordonat de CĂTĂLIN TURLIUC şi MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Iaşi, Junimea 2011, p. 297-323.

CONSTANTIN UNGUREANU, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-1944), în Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, coordonatori LIVIU      MAIOR, IOAN-AUREL POP, IOAN BOLOVAN, Cluj-Napoca 2011, p. 185-200.

Articole în reviste naţionale:

Categoria B

DINU POŞTARENCU, Ispravnici alogeni în primii ani după anexarea Basarabiei. Tyragetia, Serie nouă, 2012, vol. VI [XXI], nr. 2, p. 121-128, ISSN 1857-0240.

Categoria C

ION NEGREI, Protestele de la 1812, cu ocazia centenarului răpirii Basarabiei. Revista de Istorie a Moldovei, nr.2, 2012, p. 97-111, ISSN 1857- 2022.

DINU POŞTARENCU, Un militant de vază al mişcării de eliberare naţională din Basarabia: Vasile Ţanţu (130 de ani de la naştere şi 75 de ani de la moarte). Revista de istorie a Moldovei”, 2012, nr. 1, p. 97-102, ISSN 1857- 2022.

VARTA TATIANA, Mitropolitul Arsenie Stadniţchi – viaţa şi opera. Revista de istorie a Moldovei, nr. 1, 2012, p. 103-112, ISSN 1857- 2022.

Articole în alte reviste naţionale:

ION NEGREI, Dosarul revistei „Făclia ţării” în contextul social-politic al anului 1912. Destin Românesc”. Revistă de Istorie şi Cultură, 2012, An. VII (XVII), nr. 1 (77), p. 44- 54, ISSN 1857-1964.

GHEORGHE NEGRU, Politica naţională a Imperiului Rus în Basarabia şi limba română. Academos, Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2012, nr. 2 (25), p. 27-30,

ISSN 1857-0461.

GHEORGHE NEGRU,  „Principiul Piemont” şi declanşarea mişcării naţionale din Basarabia în 1905. Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, Serie nouă, 2012, nr. 2 (78), p. 83-91, ISSN 1857-1964.

DINU POŞTARENCU, Eliminarea, în 1828, a limbii române din sistemul administrativ al Basarabiei, Limba română, 2012, nr. 5-6, p. 81-89, ISSN 0235-9111 .

DINU POŞTARENCU, Manifestări naţionale ale polonezilor din Chişinău în anii 1917-1918, Analecta catholica, 2012, vol. V-VI, p. 389-398, ISBN 978-9975-53-076-8.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia din teritoriul actualei Regiuni Cernăuţi (1940-2001).  Destin Românesc, serie nouă, an VI (XVIII), nr. 4 (74), Chişinău, 2011, p. 79-95, ISSN 1857-1964.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie numerică). Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 1, Chişinău 2012, p. 114-136, ISSN 1857-1964.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie etnică). Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 3, Chişinău 2012, p. 131-144, ISSN 1857-1964.

Articole în culegeri naţionale:

DIANA EŢCO, Citadelele culturii naţionale, In Honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord: NICOLAE ENCIU, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  2012, p.337-346, ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

ION NEGREI, Dosarul revistei „Făclia ţării” în contextul social-politic al anului 1912/The File Magayine „Făclia ţării” in Social-Political Context of 1912, în  Mass-media: între document şi interpretare. Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a V-a, Centrul Editorial- Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p. 81-83, ISBN  978-9975-71-238-5.

ION NEGREI, Dosarul revistei „Făclia ţării” în contextul social-politic al anului 1912, în Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei, Chişinău, 27-28 aprilie 2012, Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p.227-236, ISBN.

GHEORGHE NEGRU, Apariţia presei româneşti în Basarabia şi consolidarea sistemului de cenzură imperială după revoluţia rusă din 1905, în: Mass-media: între document şi interpretare, Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de istorie a Presei, ediţia a V-a, Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p. 75-78, ISBN  978-9975-71-238-5.

GHEORGHE NEGRU, Revoluţia rusă din 1905-1907, România şi declanşarea mişcării naţionale din Basarabia, In Honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, coord: NICOLAE ENCIU, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,  2012, p.337-346,ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

GHEORGHE NEGRU, Evoluţia politicii de rusificare în Basarabia,  200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni. Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional, Cahul 12-13 mai 2012, Universitatea de Stat din Cahul, „B.P. Hasdeu”, Cahul, 2012, p. 171-179, ISBN 978-9975-914-74-1.

VALERIU POPOVSCHI, Documente noi privind activitatea desfăşurată de Biroul de organizare a Sfatului Ţării în vederea constituirii primului parlament al Basarabiei, In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, Cluj-Napoca, 2012, p. 363-373, ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-973-595-418-5.

DINU POŞTARENCU, Presa rusă de la Chişinău despre presa locală în limba română (începutul secolului al XX-lea), în „Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei. Chişinău, 27-28 aprilie 2012”, Chişinău, 2012, p. 217-226.

DINU POŞTARENCU, Un studiu al lui Nicolae Iorga despre Basarabia mai puţin cunoscut, In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 2012, p. 289-304, ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

DINU POŞTARENCU, File din istoria bisericii greceşti Sf. Pantelimon din Chişinău, Identităţile Chişinăului. Materialele conferinţei, 12-13 septembrie 2011, Chişinău”, Chişinău, Pontos, 2012, p. 161-168. ISBN 978-9975

DINU POŞTARENCU, Biserica Sf. Teodor Tiron din Chişinău, Identităţile Chişinăului. Materialele conferinţei, 12-13 septembrie 2011, Chişinău, Chişinău, Pontos, 2012, p. 119-145. ISBN 978-9975.

CONSTANTIN UNGUREANU, Populaţia Bucovinei în 1910 şi 1930. Evoluţii etno-demografice,  In honorem Alexandru Moşanu, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Presa Universitară Clujeană  Cluj-Napoca, 2012, p. 439-458. ISBN 978-973-7784-78-0 / ISBN 978-975-595-418-5.

CONSTANTIN UNGUREANU, Bucovina şi Basarabia sub stăpâniri străine: asemănări şi deosebiri, 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni, Universitatea de Stat din Cahul, „B.P. Hasdeu”, Cahul, 2012, p. 171-179, ISBN 978-9975-914-74-1.

VARTA ION, Românii basarabeni – colaboratori ai unor publicaţii periodice din  România (a doua jumătate a sec. al XIX-lea- încep. sec. XX), Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei. Chişinău, 27-28 aprilie 2012, Chişinău, 2012, p.336-342, ISBN

VARTA TATIANA (în colab.), Familii deportate din RSS Moldovenească în zilele de 13-16 iunie 1941 .Studiu de caz: raionul Călăraşi , Factorul feminin în istorie. Culegere de studii şi documente, Chişinău, 2012, p. 447-454; ISBN 978-9975-71-240-8.

VARTA TATIANA, Tematica religioasă în paginile publicaţiilor de limbă română din Basarabia în a II jumătate a sec. al XIX-lea – înc. sec. XX), Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei. Congresul Internaţional de Istorie a Presei. Chişinău, 27-28 aprilie 2012, Chişinău, 2012, p. 209-216.


Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2012

În anul 2012 au fost elaborate şi publicate o monografie, mai multe culegeri de documente, un număr impunător de articole care pun în circulaţie informaţii şi date noi, contribuie la valorificarea unor teme necercetate sau mai puţin cercetate. În acelaşi timp, au fost propuse abordări noi care fie că dezavuează clişeele şi mistificările istoriografiei oficiale ţariste şi sovietice, contribuind la înţelegerea esenţei autoritariste a regimului ţarist, fie că amplifică valoarea teoretică şi euristică a concepţiilor contemporane referitoare la istoria modernă a Basarabiei şi, în general, la politica culturală şi naţională a Imperiului Rus. În definitiv, aceste lucrări sunt indispensabile nu doar pentru cunoaşterea evoluţiei noastre, ci şi pentru înţelegerea profilului nostru lingvistic, cultural şi identitar contemporan, pentru elaborarea strategiilor de reformă şi dezvoltare socială, culturală şi politică a societăţii.

Rezultatele căpătate de cercetători în 2012 au fost analizate, citate, preluate, traduse de presa periodică scrisă şi electronică din Republica Moldova, România, SUA, au fost utilizate la scrierea unor monografii şi lucrări de sinteză. Ultimul fapt vorbeşte nu doar de un impact imediat şi superficial (simpla preluare şi utilizare a unor informaţii noi), ci şi de un impact social în profunzime (atunci când datele noi sunt prezente în manuale, lucrări de sinteză, dicţionare). În cele din urmă, dacă există voinţă politică şi un mecanism social adecvat, noile date furnizate de către istorici devin treptat un bun comun al întregii societăţi de care beneficiază toate categoriile sociale.


Activităţi planificate în anul 2013

Va fi elucidată lupta nobilimii basarabene pentru obţinerea autonomiei regiunii Basarabia în cadrul Imperiului Rus în anii 1812-1818, activitatea religioasă şi didactică a clerului basarabean în perioada modernă, politica Imperiului Rus în Basarabia în domeniul învăţământului, mişcarea naturală şi migraţionistă a populaţiei rurale din Basarabia, viaţa cotidiană a oraşului Chişinău în sec. al XIX-lea, activitatea Universităţii din Cernăuţi în perioada 1875-1940. Va fi studiat asociaţionismul naţional-cultural din Basarabia de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, procesul adoptării de către Sfatul Ţării a declaraţiei de unire necondiţionată a Basarabiei cu România la 27 noiembrie 1918.


Activităţi realizate şi rezultate obţinute în anul 2013

A fost studiată lupta nobilimii basarabene pentru păstrarea autonomiei Basarabiei în timpul activităţii Comitetului Provizoriu al Basarabiei (1816 -1818) şi a elaborării noului „Aşezământ” de organizare administrativă a regiunii; situaţia bisericilor şi şi a şcolilor bisericeşti din Basarabia, reliefându-se, în context, profilul intelectual şi cultural al preoţilor, rolul lor în păstrarea tradiţiilor şi a identităţii naţionale; evoluţia învăţământului din Basarabia, transformarea, la sfârşitul anilor’60 – începutul anilor’70 ai sec. XIX, a tuturor tipurilor de şcoli, bazate fie pe predarea în limba română (şcolile primare parohiale), fie pe predarea disciplinei limba română (Seminarul teologic din Chişinău, Gimnaziul din Chişinău, o serie de şcoli judeţene), în şcoli ruseşti cu predarea doar în limba rusă, fapt care a contribuit la păstrarea celui mai mare număr de analfabeţi printre români; mişcarea naturală şi migraţia populaţiei rurale din Basarabia, în special - exodul locuitorilor peste Prut, după anexarea acestei provincii la Imperiul Rus, cât şi strămutarea în Basarabia a ruşilor din guberniile interioare; activitatea Societăţii Culturale Moldoveneşti (1905-1906, 1917-1918) privind cultivarea conştiinţei naţionale româneşti, introducerea învăţământului în limba maternă, colectarea folclorului basarabean, menţinerea sentimentului de unitate naţională cu românii din vechiul Regat.


Lista lucrărilor ştiinţifice cu referinţă la proiectul dat pe anul 2013

Monografii:

POPOVSCHI, V. Biroul de  organizare a Sfatului Ţării. 27 octombrie – 21 noiembrie 1917. Studiu şi documente. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Ch.: Pontos, 2013. 224 p. ISBN 978-9975-51-495-8

POŞTARENCU, D. Vertiujeni, un sat din valea Nistrului, Ch.: Elan Poligraf, 2013, 232 p.  ISBN 978-9975-66-363-2

Culegeri de studii şi documente:

CONSTANTIN, I.; NEGREI, I. Pantelimon Halippa, Apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale, Ch.: Notograf Prim, 2013, 736 p. ISBN 978 – 9975 – 4270 - 0 - 5

NEGRU, E; NEGRU, Gh. ,,Cursul deosebit al României” şi supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română şi campaniile propagandistice ale PCM împotriva României (1965-1989). Studiu şi documente, vol. 1, 1965-1975, Ch.: CEP USM,  2013, 616 p. ISBN 978-9975-71-341-2

Lucrări didactice (naţionale):

Elena Cojocari, Rezumate la Istorie. Pregătire pentru BAC 2013, Chişinău, Teo-Educaţional, 2013, 160 p. ISBN 978-9975-116-04-6

NEGREI, V.; NEGREI, I. Hărți de contur la Istoria Românilor și Istoria Universală, clasa a VIII-a, Epoca modernă (mijlocul sec. al XIX-lea), Editura „Civitas”, Ch.: Tipografia, Arva color, 2013, 24 p. ISBN 978-9975-4499-3-9

NEGREI, V.; NEGREI, I. Hărţi de contur la Istoria Românilor şi Universală, clasa a IX-a, Epoca contemporană, Editura „Civitas”, Ch.: Tipografia Arva color, 2013, 24 p. ISBN 978-9975-4443-0-9.

Articole editate în reviste din străinătate:

EMILCIUC, A; TOMULEŢ, V. Un document inedit despre măsurile guvernului rus de contracarare a concurenţei porturilor Galaţi şi Brăila în favoarea comerţului prin portul Odessa (1838). Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Seria 19, Istorie, tom XI, 2012, p. 55-75 ISSN 1583 7181

NEGRU, E; NEGRU, GH. ,,Cursul deosebit” al României şi campaniile de suprimare a presei româneşti în RSS Moldovenească. Analele Universităţii din Craiova, Seria Comunicare, An II, nr. 1-2 (3-4), 2012, p.141-156, ISSN 2247-1499 ISSN-L=2247-1499

POŞTARENCU, D. Licitaţie de carte la Iaşi, în 1809. Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi, Iaşi, Editura Junimea, 2012, p. 38-46. ISSN 2066-7469

POŞTARENCU, D. Registre parohiale de stare civilă, introduse în Principatul Moldovei şi Ţara Românească în timpul războiului ruso-turc (1806-1812). Historia (Bucureşti), nr. 132, ianuarie 2013, p. 40-43. ISSN 1582-7968

POŞTARENCU, D. De teama represaliilor otomane, 40 000 de oameni din Principatul Moldovei se refugiază în Basarabia. Historia” (Bucureşti), nr. 133, februarie 2013, p. 32-38. ISSN 1582-7968

UNGUREANU, C, Gimnaziul de Stat din Rădăuţi (1872-1918). Analele Bucovinei, anul XX, 1/2013, Bucureşti-Rădăuţi, p. 107-135,  ISSN 1221-9975.

Articole din reviste naţionale:

Categoria B:

NEGREI, I. Declaraţia de la Chişinău a unui grup de intelectuali din “toate ţările române”. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 116-121. ISSN 1857-2022.

NEGRU, Gh. Culisele publicării ziarului „Moldovanul”. Corespondenţa secretă a guvernatorului Basarabiei cu înalţii demnitari ai Imperiului Rus (1906-1908). Anuarul Institutului de Istorie. 2013,  ISBN 978-9975-4078-6-1. 

POPOVSCHI, V. Încă o serie de documente inedite despre Biroul de organizare a Sfatului Ţării. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 122-132. ISSN 1857-2022.

POPOVSCHI, V.  Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţionale din Basarabia. Ediţie îngrijită de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru. – Bucureşti, 2012. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 133-135. ISSN 1857-2022

POŞTARENCU, D. Completări şi precizări biografice referitoare la Ioan Pelivan. Tyragetia, Serie nouă, 2013, vol. VII [XXII], nr. 2, p. 203-213 ISSN 1857-0240

POŞTARENCU, D. Vladimir Bodeco (145 ani de la naştere). Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 110-115. ISSN 1857-2022.

POŞTARENCU, D. Primele atestări documentare ale localităţilor Palatina, Cernoleuca, Cigârleni, Făleşti, Rezeni, Ţăhnăuţi. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 2, 103-124. ISSN 1857-2022.

UNGUREANU, C. Unirea Bucovinei cu România în 1918. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 26-48. ISSN 1857-2022.

UNGUREANU, C. Populaţia localităţilor din Sud-Estul regiunilor Odesa (sudul Basarabiei) în 2001. Revista de Istorie a Moldovei. 2013, nr. 1, 26-48. ISSN 1857-2022.

Categoria C:

POŞTARENCU, D. Dinamica populaţiei Basarabiei în perioada ţaristă. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept 2011, 2012, p. 116-135. ISBN 978-9975-4078-6-1

POŞTARENCU, D. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia. Limba română, 2013, nr. 1-4, p. 219-232. ISSN 0235-9111.

UNGUREANU, C. Şcolile reale din Bucovina. Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4 (92), Chişinău 2012, p. 9-29 ISSN 1857-2022.

UNGUREANU, C Gimnaziile din Bucovina, în Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept, Chişinău 2012, p. 147-177, ISBN 978-9975-4078-6-1.

Articole din alte reviste naţionale:

AGACHI, A. Academicianul Alexandru Moşanu şi noua istoriografie românească din Republica Moldova, în: Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2012, nr. 5-6 (81-82), p.142-148 ISSN 1857-1964.

EMILCIUC, A. Carte vest-europeană în colecţiile Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei: diversitate tematică şi semnificaţii istorico-juridice (1714–1918). În: Buletinul Ştiinţific al Tinerilor Istorici. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători. Serie Nouă, I (VI), Chişinău, 2012, p. 164-171 ISBN 978-9975-4387-0-4.

NEGRU, Gh. „Cursul deosebit” al României şi supărarea Moscovei (a doua jumătate a anilor’60 ai sec.XX), în: Destin românesc. Revistă de istorie şi cultură, Serie nouă, 2012, nr. 4 (80), p. 64-75 ISSN 1857-1964.

NEGRU, Gh. Profesorul Alexandru Moşanu în vizorul KGB, în: Destin Românesc, Revistă de istorie şi cultură, Ediţie specială, 2012, nr. 5-6 (81-82), p.172-175 ISSN 1857-1964.

UNGUREANU, C. Populaţia raioanelor de est ale Republicii Moldova în 1989 şi 2004 (evoluţie etnică), în Destin Românesc, serie nouă, an VII (XIX), nr. 4, Chişinău 2012, p. 86-107, (1,2 c.a.) – ISSN 1857-1964.

NEGREI, I. Mari patrioţi basarabeni întemniţaţi la închisoarea din Sighet în revista Oameni, Locuri, Destine, Periodic de istorie și cultură, nr. 3-4 , Edineț, 2012, p. 86-104. ISSN 1857-4963.

POŞTARENCU, D. Dinastia de preoţi Laşcu (Laşcov). Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, vol. II, nr. 3, p. 273-277. ISSN 1857-3843.

POŞTARENCU, D. Din activitatea episcopului Nicodim Munteanu ca locţiitor de arhiepiscop al Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (1918-1919). Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013), Chişinău, 2013, p. 142-146. ISBN 978-9975-4496-4-9.

Articole în culegeri naţionale:

AGACHI, A. Mânăstirea Hâncu,. În: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova Chişinău, Studii Enciclopedice, 2013, p.

EŢCO, D. Opinia publica internationala si condamnarea actului de la 16 mai 1812. În Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextual integrarii europene, editia a VI-a, Chisinau, 2012, p.45-47. ISSN 1857-1999. Isbn 978-9975-4002-5-1.

EŢCO, D. Mănăstirile din Moldova- vechi centre de cultura si spiritualitate romaneasca. În: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextual integrarii europene, editia a VI-a, Chisinau, 2012, p.30-34. ISSN 1857-1999. ISBN 978-9975-4002-5-1.

EŢCO, D. Presa timpului despre evenimentul de la 1912. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, Chişinău, Pontos, 2012, p.171-175 ISBN 978-9975-51-350-0

NEGREI, I. Mănăstirea Curchi. În: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova, Chişinău, Studii Enciclopedice, 2013, p.

NEGREI, I. Mănăstirea Noul Neamț. În: Mănăstiri și schituri din Republica Moldova, Chişinău, Studii Enciclopedice, 2013, p.

NEGRU, GH. Mişcarea naţională din Basarabia şi legăturile ei cu România în vizorul poliţiei secrete a Imperiului Rus (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea). Documente inedite. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele Conferinţei Internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, Chişinău, Pontos, 2012, p.261-272 ISBN 978-9975-51-350-0

NEGRU, GH. Mişcarea naţională în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. În Deputatul în Sfatului Ţării Andrei Găină – unificator de Ţară (Materialele conferinţei ştiinţifice „Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificator de Ţară”. Chiţcani, 26 octombrie 2010). Resp. ed. B. GĂINĂ. Ch., 2013, p. ISBN 978-9975-4476-7-6

POPOVSCHI, V. Pantelimon Halippa şi Ion Buzdugan – personalităţi polivalente. În Deputatul în Sfatului Ţării Andrei Găină – unificator de Ţară (Materialele conferinţei ştiinţifice „Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificator de Ţară”. Chiţcani, 26 octombrie 2010). Resp. ed. B. GĂINĂ. Ch., 2013, p. 142-151. ISBN 978-9975-4476-7-6.

POŞTARENCU, D. Regulamentul privind organizarea regiunii Basarabia din 1818 şi eşuarea aplicării lui. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, Chişinău, Pontos, 2012, p. 83-96 ISBN 978-9975-51-350-0

POŞTARENCU, D. Moşierii Ţanco-Chilcic, în „България: метрополия и диаспора”, Chişinău, S.Ş.B., 2013, p. 131-136 ISBN 978-9975-9577-2-4.

Articole în culegeri internaţionale:

NEGRU, GH. Ziarul „Moldovanul” (1907-1908) – o publicaţie controversată. În: Jurnalismul o preocupare a elitei. Studii şi cercetări de istorie a presei (coordonatori: Răduţ Bîlbîe, Florin Şperlea, Mihaela Teodor), Bucureşti, Tritonic, 2013, p. 325-336 ISBN:978-6068536-78-1.

POŞTARENCU, D. Sub regimul lui I.M. Harting. În: Marea Neagră în contextul ascensiunii Marilor Puteri Europene (secolele XIX-XX), Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2012, p. 33-92 ISBN 978-606-8305-00-4.

UNGUREANU, C. Gimnaziul Ortodox din Suceava (1860-1918). În: Crezul istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, coordonatori Ştefan Purici, Dumitru Vitcu, Iaşi 2013, p. 533-554 ISBN 978-973-37-1694-5.

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (internaţionale):

EMILCIUC, A. Răspândirea culturii cartofului în Basarabia (anii ‘40-‘50 ai secolului al XIX-lea. În: SIRAR – trecut, prezent şi viitor”. Lucrări ştiinţifice publicate cu ocazia celui de al XXIV-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară din România (Iaşi, 26-28 iunie 2013). Iaşi: Terra Nostra, 2013,  p.88-97 ISBN 978-606-623-026-1.

EMILCIUC, A. Răspândirea culturii cartofului în Basarabia (anii ‘40-‘50 ai secolului al XIX-lea. În: Istorie şi retrologie agrară: rezumate/ coord.: Valentin Mihai Bohatereţ. Iaşi: Terra Nostra, 2013, p. 29-30 ISBN 978-606-623-027-8. (Rezumat).

EŢCO, D. Învăţarea limbii române în şcolile din Basarabia. În: C. Manolache, Cine uită nu merită. Însemnări, rezumate şi extrase. Cursurile de vară 2012, Universitatea Nicolae Iorga, Vălenii de Munte, Ploeşti, Editura Libertas, 2013, pp.70-75.

NEGRU, GH. Limba română şi politica de rusificare în Basarabia. În: C. Manolache, Cine uită nu merită. Însemnări, rezumate şi extrase. Cursurile de vară 2012, Universitatea Nicolae Iorga, Vălenii de Munte, Ploeşti, Editura Libertas, 2013, pp.66-69.

Articole științifico-populare:

EŢCO, D. Mitropolitul Basarabiei Gavriil Banulescu-Bodoni, in Literatura si Arta, 25 iulie, Chisinau, p.7.

EŢCO, D. Preacuviosul Daniil Sihastrul, in Curierul Ortodox, nr.2, 2013, p.3. ( organ de presa trimestrial)

NEGREI, I. Stela comemorativă Pan Halippa de la Chişinău, în Literatura şi Arta, nr. 12 (3535, 21 martie 2013, p. 2

NEGREI, I. Un proiect nerealizat la Chișinău: Monumentul Unirii Basarabiei cu România în Jurnal de Chișinău, marți, 26 martie 2013, p. 21.

NEGREI, I. S.O.S. Cimitirul Eroilor din Chişinău, (coautor – col. (r.) Constantin Chiper) în Revista Eroică. Revistă de cultură şi educaţie patriotică, de cinstire a eroilor neamului, Bucureşti, anul XV, 2012, nr. 2 (45), p. 49-51.

NEGREI, I. Amintirile lui Pan Halippa, elev la Şcoala Spirituală din Edineţ în Oameni, Locuri, Destine, Periodic de istorie și cultură, nr. 3-4,, Edineţ, 2012, p. 51-62.

NEGREI, I. Mitropolia Moldovei este o consecință a ocupației politice, Jurnal de Chișinău, Marți, 23 iulie 2013, p. 21;

Articole publicate în presa electronică

NEGRU, GH. Două iniţiative necunoscute ale lui Leonid Brejnev privind continuarea deportărilor din 5-6 iulie 1949 din RSSM, în: politicon.md Ediţie de analiză şi consultanţă


Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2013

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

Rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul acestui proiect de către membrii lui reprezintă o abordare modernă a unei tematici puţin sau deloc elucidată în istoriografia românească. În procesul cercetărilor, membrii proiectului au căutat să utilizeze cele mai moderne metode de investigare pentru scrierea compartimentelor de plan. Rezultatele muncii efectuate pe durata acestui an vor putea fi exploatate în cadrul elaborării unor cursuri de prelegeri universitare. Cercetările efectuate constituie o pistă favorabilă pentru extinderea arealului de investigaţie şi pentru aprofundarea elucidării multiplelor aspecte din cadrul proiectului instituţional. Pe durata primului an au fost înregistrate performanţe în reevaluarea unor probleme cardinale din istoria Basarabiei cum ar fi: semnificaţia regimului autonom al Basarabiei în perioada 1812-1828, fiind combătute unele clişee ale istoriografiei sovietice în abordarea acestei problematici, evoluţiile demografice în spaţiul rural al Basarabiei în perioada ocupaţiei imperiale ruse, temă deloc cercetată până în prezent în istoriografia românească; o interpretare inedită a evoluţiilor social-culturale în sânul clerului ortodox basarabean, publicistica basarabeană românească ca formă de manifestare şi rezistenţă a mişcării naţionale a românilor basarabeni sub ocupaţie rusă.

I. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte), 2011

RSS
  • Video
  • Chestionar

Cum apreciaţi pagina web a institutului?

Institutul de Istorie, str. Academiei 3/2, MD2028, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022 738400 | e-mail: [email protected]
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC